مراحل اخذ مجوز تأسیس انجمن اسلامی
 

مراحل اجرایی اخذ مجوز فعالیت انجمن اسلامی

 

ردیف

مراحل اجرایی

اقدام کننده

1

اخذ فرمهای صدور مجوز و نمونه اساسنامه از اداره کل استان یا ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان

مسئول انجمن

2

تکمیل و ارائه فرمهای درخواست اخذ مجوز (فرم شماره 1)، فرم معرف مسئول انجمن (فرم شماره2) و اساسنامه انجمن به کارشناس تشکلهای دینی

مسئول انجمن

3

دریافت فرمها و اساسنامه تکمیل شده از انجمن متقاضی جهت بررسی

کارشناس تشکلهای دینی

4

تکمیل فرم احراز صلاحیت اعضای شورای مرکزی انجمن (فرم شماره 3)

کارشناسان تعیین شده

5

تحقیقات و ارزیابی از انجمن بر اساس ضوابط و تذکرات مندرج در اساسنامه

کارشناس تشکلهای دینی 

6

تکمیل فرم تحقیق و ارزیابی از انجمن اسلامی ( فرم شماره 4)

کارشناس تشکلهای دینی 

7

تأیید نهایی جهت صدور مجوز

کارشناس تشکلهای دینی

8

تکمیل فرم مجوز فعالیت انجمن

کارشناس تشکلهای دینی

9

امضای تعهد نامه انجمن اسلامی مندرج در صفحه پشت مجوز فعالیت

مسئول انجمن

10

تحویل فرم تکمیل شده مجوز فعالیت انجمن جهت امضاء به مدیرکل استان و یا رئیس اداره شهرستان

کارشناس تشکلهای دینی

11

تحویل مجوز امضاء شده دارای کد شناسایی 9 رقمی به مسئول انجمن (امضای کپی مجوز به عنوان رسید توسط مسئول انجمن)

کارشناس تشکلهای دینی

12

تکمیل فرم مشخصات انجمن (فرم شماره 5) و ورود اطلاعات انجمن به رایانه

کارشناس تشکلهای دینی

 

 

تذکرات:

1-    پرونده انجمن اسلامی حاوی مستندات مراحل فوق الذکر می باشد.

2-    در مرحله11،کپی هر دو طرف مجوز ضروری بوده و امضای مسئول انجمن نیز در پشت مجوز باشد.

3-    فرایند اجرایی فوق در اتاق کارشناس تشکلهای دینی نصب شود.

4-    در صورت عدم احراز صلاحیت، نتیجه حضوراً با ذکر دلایل به مسئول انجمن اعلام گردد.

 

       مدارک ضمیمه:

1-     کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی اعضای شورای مرکزی انجمن.

2-     یک قطعه عکس پرسنلی 4×3 از هر یک از اعضای شورای مرکزی انجمن. 

3-     عناوین ریز فعالیت ها و زمانبندی برنامه‌های انجمن اسلامی در طول سال. 

جهت دریافت رم های مورد نیاز ایــنــجــا کلیک کنید

آمار بازدید از سایت
آخرین مطالب

تقویم و اوقات شرعی
 یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹-۱۰ جمادی الثانی ۱۴۴۲